top of page

מישורי תנועה

את תנועות הגוף נוהגים לחלק לשלושה מישורי תנועה שבהם מתבצעות תנועות והניצבים זה לזה. מישורי התנועה נחתכים בנקודה אחת והיא מרכז הכובד של הגוף.

שלושת מישורי התנועה הן:

1. מישור סגיטלי - חיצי: מישור סגיטלי חוצה את הגוף לאורכו מלפנים לאחור ומחלק את הגוף לשני חלקים לא סימטריים - חלק ימני וחלק שמאלי. המישור הסגיטלי מקביל למישור החצי (median plan). תנועות הגוף במישור זה הן תנועות של כפיפה ופשיטה.

לדוגמה: התרגילים כפיפת ברכיים ופשיטת ברכיים הם תרגילים במישור הסיגטלי.

2. מישור פרונטלי - חזיתי: מישור פרונטלי חוצה את הגוף לרוחבו במקביל למצח ומחלק את הגוף לחלק קדמי וחלק אחורי. תנועות הגוף במישור זה הן תנועות של הרחקה וקירוב.

לדוגמה: התרגילים הרחקת כתף וקירוב כתף הם תרגילים במישור הפרונטלי.

3. מישור הוריזונטלי- אופקי: מישור הוריזונטלי מקביל לקרקע ומחלק את הגוף לחלק עליון וחלק תחתון.

תנועות הגוף במישור זה הן תנועות של סיבוב, סופינציה ופרונציה.

לדוגמה: סיבוב החוצה של האמה (סופינציה) או סיבוב פנימה של האמה (פרונציה) הן תנועות במישור ההוריזונטלי.
 


פוסטים אחרונים